Basis en extra zorg op Het Palet

Handelingsgericht werken
Op kindcentrum het Palet wordt  door het team gewerkt volgens het model van het handelingsgerichte werken. Met deze manier van werken willen wij de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Hieronder staat stap voor stap de cyclus weergegeven:

 

Fase 1: Waarnemen/signaleren
CirkelStap 1: Verzamelen van leerlingengegevens in een groepsoverzicht.

Stap 2: Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

 

Fase 2: Begrijpen/analyseren
Stap 3: Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen.

 

Fase 3: Plannen
Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Stap 5: Opstellen van een plan van aanpak

 

Fase 4: Realiseren
Stap 6: Uitvoeren van het plan van aanpak.

 

Na 8-10 weken vindt er een groeps- en/of leerlingenbespreking plaats met de leerkracht en de intern begeleider.

 

HGPD- en trajectoverleg
In ons kindcentrum vinden groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen plaats. Tijdens de oudergesprekken bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit met u. De leerkracht bespreekt met u de ontwikkeling van uw kind. Tijdens deze gesprekken worden de onderwijsbehoeften van uw kind verder in kaart gebracht met datgene wat u als ouders aangeeft. Indien er vragen zijn m.b.t. de ondersteuning van uw kind zal er aanvullend een HGPD-intern plaats vinden. Dit is een gesprek waarbij de intern begeleider aansluit. Tijdens deze bespreking worden de bevorderende factoren en de belemmerende factoren besproken en m.b.v. deze gegevens zal een plan (POP) opgesteld worden om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en waar nodig te begeleiden. Deze gesprekken maken onderdeel uit van onze basiszorg. Indien er aanvullend onderzoek nodig is en of aanvullende begeleiding om uw kind te ondersteunen, zal er een trajectoverleg plaats vinden. Aan het trajectoverleg nemen deel: de leerkracht, de intern begeleider, de ouders, de trajectmedewerker van Sine Limite, de medewerker van Toegang Jeugd en evt. aanvullend de schoolverpleegkundige van de GGD. Daarnaast kunnen ook andere deskundigen deelnemen of iemand uit uw omgeving.
Aangezien er meerdere personen aan deze overleggen deelnemen, worden ze onder kantoortijd gepland. Dit betekent dat ouders soms vrijaf van hun werk zullen moeten vragen. De afspraken die gemaakt worden tijdens het Trajectoverleg worden, net als bij de HGPD-intern in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van een kind genoteerd. In de loop van het schoolloopbaan zal tevens het uitstroomniveau hierin genoteerd worden. Binnen Kindcentrum het Palet vinden wij het van groot belang dat er een balans is tussen het welbevinden van het kind, het leren en datgene wat de school kan bieden aan ondersteuning. Indien er sprake is van langdurig uit balans zijn, zal er samen met u als ouders gekeken worden naar een passende onderwijs-/begeleidingsplek voor uw zoon/dochter.
Is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij Sine Limite. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Sine Limite heeft ook een loket dat door intern begeleiders gebeld kan worden voor vragen over passend onderwijs en inzet van diensten van Sine Limite. Ook ouders kunnen het loket bellen. Wel hebben ouders altijd eerst de vraag op school gesteld. Als er vragen blijven, kan het loket van Sine Limite gebeld worden.

 

Het Balansmodel
Het Balansmodel is een checklist die gebruikt wordt om de kinderen met extra onderwijsbehoeften in de groepen 1 t/m 8 te volgen. Deze checklist wordt door de intern begeleider gehanteerd tijdens de begeleidingsgesprekken. Tijdens deze begeleidingsgesprekken worden in elk geval de onderstaande vragen van het Balansmodel besproken:
HAPPY:
Gaat het kind met plezier naar school?
Heeft hij/zij plezier in het werken/spelen op school?
LEREN:
Is het kind betrokken bij het groepsgebeuren en kan hij/zij instructies opvolgen?
Is er sprake van vooruitgang, stagnatie of achteruitgang m.b.t. het leren?
SCHOOL:
Welke ondersteuning is noodzakelijk?
Kan deze ondersteuning ook geboden worden binnen het Palet?
THUIS:
Welke ondersteuning is er na schooltijd noodzakelijk?
Kan deze ondersteuning geboden worden door de ouders/verzorgers?


Tijdens het begeleidingsgesprek worden aanvullende afspraken gemaakt met ouders en school in het belang van de ontwikkeling van het kind. Indien er aanvullende ondersteuning nodig is voor het kind, zal dit worden aangevraagd. Mocht er gedurende een langere periode sprake zijn van het uit balans zijn en de begeleiding vanuit ouders, school en vanuit het SWV Sine Limite niet voldoende zijn om het kind te laten groeien, dan zal er tijdens een trajectoverleg gekeken worden naar een passende onderwijsplek voor het kind.

 
Hoogbegaafdheid(Hoog)begaafdheid
Op onze school is een beleidsplan opgesteld voor het onderwijs aan hoogbegaafde en begaafde leerlingen. De leerkracht van de groepen 1, 3 en groep 5 vullen voor alle leerlingen een vragenlijst in de DHH (digitaal handelingsprotocol (hoog) begaafdheid) in. Op het moment dat een leerling meerdere kenmerken vertoont van (hoog)begaafdheid wordt samen in overleg met de ouders het DHH traject gestart. Dit traject wordt gecoördineerd door de intern begeleider.

 

Dyslexie

Binnen Kindcentrum het Palet hanteren we het Masterplan Dyslexie. Tijdens de lessen van technisch lezen en spelling wordt er in groep 1-2 gebruik gemaakt van de map fonemisch bewustzijn, in groep 3 wordt VLL gebruikt en in groep 4 t/m 8 Lekker lezen en Spelling Actief.

Tijdens de lessen observeert de leerkracht de kinderen en noteert of het doel wel/niet bereikt is. Bij de kleuters worden de kleutertoetsen van het dyslexieprotocol afgenomen. Ook wordt de ontwikkeling gevolgd in het kindvolgsysteem KIJK!.

Gedurende het schooljaar worden in de klas methodetoetsen afgenomen voor spelling. Op het moment dat er matige/onvoldoende resultaten worden gehaald, wordt er in de klas extra RT gegeven. Ook worden er aan het einde van iedere periode leestoetsen afgenomen en de observaties van het Masterplan dyslexie gedaan in de groep 1 t/m 8.

Na deze meetmomenten vindt er een overleg plaats met de leerkracht en de intern begeleider en worden de uitkomsten besproken. Mocht de RT begeleiding van de leerkracht in de klas nog onvoldoende effect hebben, dan wordt dit besproken met de ouders en wordt er een handelingsplan opgesteld. Vervolgens vindt er extra lees- en spellingbegeleiding plaats buiten de groep. Mocht de lees- en spellingontwikkeling met de extra hulp buiten de groep niet vooruit gaan, dan vindt er een overleg plaats met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider. Er kan dan aanvullend onderzoek aangevraagd worden en/of hulp worden ingeschakeld vanuit het samenwerkingsverband Sine Limite.

 

Dyscalculie

Binnen Kindcentrum het Palet hanteren we het Masterplan Dyscalculie. Tijdens de lessen van rekenen wordtInline image er in groep 1-2 gebruik gemaakt van de map gecijferd bewustzijn en Rekenrijk, in groep 3 t/m 8  wordt de Wereld in Getallen gebruikt. Tijdens de lessen observeert de leerkracht de kinderen en noteert of het doel wel/niet bereikt is. Bij de kleuters worden de rekenontwikkelingen vastgelegd in KIJK.

Er worden tussentijds ook in de klas de methodetoetsen afgenomen. Op het moment dat er matige/onvoldoende resultaten worden gehaald, wordt er in de klas extra RT gegeven. Aanvullend worden ieder halfjaar de LVS toetsen van rekenen afgenomen. Na deze meetmomenten vindt er een overleg plaats met de leerkracht en de intern begeleider en worden de uitkomsten besproken. Mocht de RT begeleiding van de leerkracht in de klas nog onvoldoende effect hebben, dan wordt dit besproken met de ouders en wordt er een handelingsplan opgesteld. Vervolgens vindt er extra rekenbegeleiding plaats buiten de groep.

Mocht de rekenontwikkeling met de extra hulp buiten de groep niet vooruit gaan, dan vindt er een overleg plaats met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider. Er kan dan aanvullend onderzoek aangevraagd worden en/of hulp worden ingeschakeld vanuit het samenwerkingsverband Sine Limite.

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren