Het onderwijs

Evaluatie schooljaar 2018-2019

Evaluatie van het schooljaar 2018-2019 Gezond Kindcentrum We hebben het beleid gezonde school aangescherpt op het gebied van voeding. SWPBS We werken met paletjes. Kinderen krijgen een paletje als ze een compliment verdienen. Met de paletjes kan een groepsbeloning worden

Lees verder >

 


 

Het onderwijs aan de kleuter

In de onderbouw is de belevingswereld van het kind het uitgangspunt, waarbij de leerkracht een begeleidende, sturende en stimulerende rol heeft bij de zich ontwikkelende kleuter. Er is veel aandacht voor spelend leren, zelfstandig werken en eigen keuze en initiatief.

Lees verder >

 


 

Het onderwijs aan peuters

VVE en Piramide De speelzaal op Het Palet is een VVE speelzaal. De Gemeente Deventer stelt een aantal eisen aan speelzalen voordat ze zich een VVE speelzaal mogen noemen. Deze eisen zijn als volgt: • Er moet gewerkt worden met

Lees verder >

 


 

Huiswerk

Wij zijn van mening dat het, met het oog op het benutten van de effectieve leertijd, verantwoord is kinderen huiswerk mee te geven. Dit is tevens een goede voorbereiding op het onderwijs na het basisonderwijs. Waarom geven we huiswerk en

Lees verder >

 


 

Materiaal van ons Kindcentrum

De kinderen krijgen materialen (boeken, tablet, schrijfmateriaal e.d. )van het Kindcentrum. Zij mogen dit gebruiken, maar de materialen blijven eigendom van het Kindcentrum.  Indien zij er slordig mee omgaan, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht. Omdat de kinderen ook

Lees verder >

 


 

Onze methoden

Rekenen In groep 1 en 2 gebruiken we de methode Rekenrijk. De methode “De Wereld in getallen” is een rekenmethode die we gebruiken voor groep 3 tot en met groep 8. Deze methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming,

Lees verder >

 


 

Tablet onderwijs

In middenbouw en bovenbouw maken wij gebruik van tablet onderwijs, genaamd Snappet. Ieder kind heeft op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal. Bij de vakken rekenen en taal wordt gebruik gemaakt van Snappet. Naast het werken op de

Lees verder >

 


 

Voornemens schooljaar 2019-2020

Waar gaan we in schooljaar 2019-2020 aan werken? Dit zijn onze voornemens. Ontwikkelingen Kindcentrum We gaan starten met naschoolse activiteiten cultuur. Kinderwerkers worden ingezet voor gedrag, groepsvorming en thuis nabije interventies. Eén team met verschillende professionals samen brengen binnen het

Lees verder >

 


 

Agenda
Kamp
Nieuwsbrief
Vaderdag
Vaderdag

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren