Klachten regeling en seksueel misbruik

Als u vragen of klachten heeft over de gang van zaken op school neemt u dan eerst contact op met de groepsleerkracht. Als dat overleg naar uw mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de directie. Het gaat uiteraard in eerste instantie over vragen met betrekking tot uw kind of de groep, waar uw kind in zit. Als het een algemene vraag of klacht over de school of het onderwijs betreft, is het verstandig te overleggen met de directie. Ook kunt u uw vraag voorleggen aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Als het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot de Centrale Directie van de Stichting Varietas.

 

Elke onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een klachtenregeling op school ter inzage te hebben liggen en aangesloten te zijn bij een (landelijke) klachtencommissie.Als gevolg hiervan heeft onze school een contactpersoon. De contactpersoon heeft op zich geen inhoudelijke rol. Deze fungeert uitsluitend als wegwijzer en verwijst naar de vertrouwenspersoon. De klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling als de klager bij de vertrouwenspersoon is geweest en deze dus van de klacht op de hoogte is.

 

De contactpersoon van onze school is ook de persoon voor ongewenste intimiteiten. Voor klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie kunt u bij haar terecht. Een uitgebreide klachtenprocedure ligt bij de vertrouwenspersoon ter inzage.

 

Men is overigens niet verplicht om zich te wenden tot de contactpersoon. Men mag zich (schriftelijk) rechtstreeks tot de vertrouwenspersoon wenden.

 

De taak van de vertrouwenspersoon is om na te gaan of de klacht kan worden opgelost tussen de klager en de aangeklaagde. Als dat niet mogelijk is, gaat de vertrouwenspersoon na of de klacht aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Desgewenst wordt de klager door de vertrouwenspersoon begeleid bij de verdere afwikkeling van de procedure. Ook wanneer het komt tot aangifte verleent de vertrouwenspersoon desgewenst bijstand. De klachtenregeling moet gezien worden als het sluitstuk. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar de op school aanwezige klachtenregeling.

 

De schoolcontactpersoon is: Lisanne Kleinherenbrink

 

De externe vertrouwenspersoon die door de stichting is aangesteld is Dorine Gerritsma van Buro Vertrouwenspersonen. Haar emailadres: dorinegerritsma@burovertrouwenspersoon.nl.

 

Meld- en Aangifteplicht (artikel 4a WPO)

 

In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en voor het personeel een meldplicht bij een dergelijk zedenmisdrijf. Nadat bij een personeelslid bekend is dat een medewerker van de school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden.

 

Het bevoegde gezag treedt onmiddellijk in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegde gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegde gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende persoon op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie.

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/zedenmisdrijven

 

Agenda
rapport mee naar huis
5 februariLees verder
carnaval
11 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
12 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
15 februariLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren