Medezeggenschap

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is er:

  • voor elke school (per BRINnummer) een MR (medezeggenschapsraad). ​Een MR bespreekt alle zaken die de betreffende school aangaan. De formele gesprekspartner van een MR is voor school-zaken altijd de directeur van de school.
  • voor de gehele organisatie een GMR (gemeenschappelijke MR) waarin alle scholen van Quo Vadis vertegenwoordigd zijn. Van iedere school heeft één afgevaardigde zitting in de GMR. De bestuurder van Stichting Quo Vadis (Louis van Stiphout) is de formele gesprekspartner voor de GMR.

MR

 

Elke school van Quo Vadis heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf.

 

GMR


Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Stichting Quo Vadis is te bereiken via het emailadres QVdbGMR apestaart pooost punt onmicrosoft punt com. De GMR van Stichting Quo Vadis vergadert beurtelings in Almelo en in Deventer.

 

GMR-leden kunnen hun reiskosten declareren: https://www.stichtingquovadis.nl/over-ons/medezeggenschap/

 

Statuut en reglement


Op 11 april 2018 is voor heel Quo Vadis een nieuw statuut en reglement vastgesteld: het Medezeggenschapsstatuut en -reglement Quo Vadis 2018. In dit reglement zijn afspraken rond medezeggenschap vastgelegd, bijvoorbeeld over de verdeling van de zetels, zittingstermijn, verkiezingen en vergaderingen.

 

Vergaderingen GMR


De GMR vergadert zes keer per jaar. De planning is te vinden op het intranet van Quo Vadis. De agenda wordt twee weken voor de GMR vergadering verspreid, zodat de MR-en tijd hebben de punten te bespreken en zo nodig via het GMR lid van hun school input kunnen leveren voor de GMR vergadering. Vastgestelde verslagen van de GMR vergadering worden op het intranet van Quo Vadis geplaatst. Alle medewerkers van Stichting Quo Vadis hebben daar toegang toe. U kunt de agenda’s of verslagen bij hen opvragen.

 

Scholing


Twee maal per jaar wordt er een gratis basiscursus medezeggenschap aangeboden voor alle personeelsleden en ouders van Stichting Quo Vadis die daar belangstelling voor hebben.

 

Vragen?


Heb je vragen over medezeggenschap, mail dan naar e.korbeld@stichtingquovadis.nl.

Agenda
voorjaarsvakantie
15 februariLees verder
Voorjaarsvakantie
15 februariLees verder
adviesgesprekken voortgezet onderwijs
2 maartLees verder
studiedag: de kinderen zijn vrij
23 maartLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren