Samenwerking met partners

Samenwerking met partnersSam@ko


Sam@ko is een directe partner van ons kindcentrum. De intensieve samenwerking met Sam@ko maakt het mogelijk om ons kindcentrum gestalte te geven. De doorgaande lijn van peuters naar kleuters is al gerealiseerd. Om het kindcentrum verder te ontwikkelen blijft deze samenwerking van essentieel belang.

 

V.V.E.


Dit staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Ook hierin werken de scholen en peuterspelen samen om met name de taalontwikkeling te stimuleren, zodat achterstanden voorkomen en/of ingelopen worden.
Ons kindcentrum is een VVE locatie. Dit betekent dat we een gewoon kindcentrum zijn waar in de eerste groepen (peuters) en klassen extra aandacht is voor de taal- en spelontwikkeling van het kind. Dat geeft uw peuter/kind later betere kansen op school. Het kindcentrum werkt met de methode Piramide. De pedagogische medewerkers en de leerkrachten van een VVE kindcentrum zijn hiervoor speciaal geschoold. Een paar dagdelen/uren per week is er ook een onderwijsassistente in de groep. Hij geeft extra hulp en aandacht voor de kinderen.

 

Inspectie


Ook de inspectie is een partner van de school. De contacten met de onderwijsinspectie liggen op het vlak van:
– informatie en/of advies van de inspectie aan de school;
– schoolbezoek door de inspecteur;
– indienen activiteitenplan;
– insturen schoolplan en wijzigingen schoolwerkplandelen;
– aanvragen afwijkingen activiteitenplan (lesrooster);
– insturen formulieren teldatum.

 

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs op onze school en bezoekt in dat kader tenminste één keer in de vier jaar onze school. Voor meer informatie over de werkwijze van de inspectie kunt u terecht op de website www.onderwijsinspectie.nl. Ook kunt u op deze site via het contactformulier uw vragen aan de onderwijsinspectie stellen.

 

Sine Limite


Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de scholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. Onze kindcentrum maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband.

 

Gezinscoach


Vanaf januari 2015 is jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij hulpverlening inzetten. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon.
U kunt de gezinscoach rechtstreeks benaderen via telefoonnummer 14 0570
(geen netnummer nodig) of per e-mail: info@gezinscoachdeventer.nl.

 

Opleidingsscholen


De school heeft regelmatig contact met opleidingsscholen, waarvan studenten als stagiaires op onze school komen. Dit zijn de KPZ en Windesheim te Zwolle en het ROC Adventus te Deventer.

 


De Tintaan (Tijdelijk intensief Nederlands taalonderwijs aan nieuwkomers)

 

Op de TiNtaan wordt lesgegeven aan neveninstromers, dat zijn kinderen tussen 4 en 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het onderwijsproces.

 

De Schoolbibliotheekb


De schoolbibliotheek is een interne bibliotheek waar de kinderen onder schooltijd boeken kunnen lenen. Wekelijks gaan de kinderen naar de bibliotheek. De uitleen van boeken gebeurt door de kinderen van groep 7. Zij hebben hiervoor een training gehad. De schoolbibliotheek is in samenwerking met bibliotheek Deventer.

 

Overige partners


Naast bovenstaande partners zijn we ook partner van de Leeuwenkuil, sportbedrijf Deventer, Raster kinderwerk, wijkteam, wijkagent e.d.

Agenda
rapport mee naar huis
5 februariLees verder
carnaval
11 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
12 februariLees verder
studiedag leerkrachten: de kinderen zijn vrij
15 februariLees verder

Goed onderwijs maken we samen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren