Het Palet

De veilige school

Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen.
Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden.
Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven.
Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt.
Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en spandiensten verzorgen in en om de school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden.

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen:
De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.
De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school.
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school.
Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.

Zo’n veilig klimaat op school zou iets vanzelfsprekends moeten zijn. Maar helaas blijkt uit incidenten dat veiligheid op school blijvend aandacht behoeft. Ook een veilige thuissituatie is niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom hebben de schoolbesturen van het primair onderwijs in Deventer samen met de gemeente besloten om een map “Veiligheid” te maken waarin protocollen en afspraken zijn opgenomen.

Met deze map, die gebruikt wordt op alle Deventer scholen voor primair onderwijs, geven de besturen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de thuissituatie. Ook hoe de school een veilige schoolomgeving creëert.
De volgende hoofdstukken zijn in deze map opgenomen:
1. Fysieke agressie en intimidatie
2. Verbale agressie en intimidatie
3. Vernieling
4. Wapenbezit
5. Diefstal
6. Vuurwerkbezit
7. Seksuele intimidatie
8. Drugsbezit, -gebruik en -handel en alcoholbezit, -gebruik en -handel
9. Schoolverzuim
De map “Veiligheid” ligt ter inzage op onze school.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Per 1 januari 2012 is een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op elke peuterspeelzaal en school verplicht. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Een meldcode betekent niet dat er meldplicht is. Bij meldplicht moet een professional zijn vermoeden van geweld melden bij een andere instantie. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. Samen met de gemeente Deventer hebben de schoolbesturen in Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld. Hierin is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode. De meldcode maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid “Veilig op school”.