Het Palet
Home>Schoolgids>De zorg voor de kinderen>Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen van 2-12 jaar

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen van 2-12 jaar

Ons onderwijs is erop gericht zo goed mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en vaardigheden van de leerlingen. Om daar een goed beeld van te krijgen staan ons meerdere gegevens ter beschikking. In de eerste plaats is de informatie die we verkrijgen vanuit de ouders erg belangrijk. Daarnaast geeft het overdrachtsformulier (oké-formulier) van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en de registratiegegevens van KIJK! belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind.

Om de ontwikkeling van de kinderen op het Palet goed te volgen wordt er vanaf de peuters al gebruik gemaakt het volgsysteem KIJK!. De pedagogische medewerkers observeren en registeren de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling en de motorische ontwikkeling.  Bij de kleuters wordt er tevens gebruik gemaakt van ditzelfde volgsysteem. De observaties en registraties worden gedaan door de groepsleerkracht. In de groepen 3 t/m 8 wordt het volgsysteem ZIEN gebruikt door de groepsleerkracht om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. Daarnaast worden de toetsen afgenomen die bij de lesmethoden horen. Deze geven inzicht of de aangeboden leerstof voldoende beheerst wordt.
Naast deze methodegebonden toetsen nemen we bij kinderen onafhankelijke toetsen (=LVS-toetsen) af. Dit zijn LVS toetsen die goedgekeurd zijn volgens de vastgestelde normen binnen het onderwijs. We doen dit op de leerstofgebieden taal en rekenen voor peuters en kleuters. Vanaf groep 3 worden er LVS-toetsen afgenomen voor technisch lezen, spelling, woordenschat en rekenen. In de groepen 5 t/m 8 wordt ook begrijpend lezen afgenomen.

Alle gegevens van de leerlingen worden vastgelegd in het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben daarnaast een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Door deze wijze van het volgen van onze leerlingen zijn we in staat om het onderwijs zoveel mogelijk passend bij de leerling te maken.