Het Palet
Home>Schoolgids>De zorg voor de kinderen>Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen van 2-12 jaar

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen van 2-12 jaar

Ons onderwijs is erop gericht zo goed mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en vaardigheden van de leerlingen. Om daar een goed beeld van te krijgen staan ons meerdere gegevens ter beschikking. In de eerste plaats is de informatie die we verkrijgen vanuit de ouders erg belangrijk. Daarnaast geeft het overdrachtsformulier (oké-formulier) van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en de registratiegegevens van KIJK! belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind.

Voor wat betreft het volgen van de ontwikkeling van het kind tijdens het onderwijs is het allereerst belangrijk dat de leerkracht in de groep goed observeert hoe leerlingen zich ontwikkelen.
Bij de peuters en de kleuters wordt hiervoor gebruik gemaakt van het volgsysteem KIJK!. Vanaf groep 3 wordt er gebruik gemaakt van ZIEN en volgen we de leerlingen met betrokkenheid, welbevinden, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, inlevingsvermogen en impulsbeheersing.

Vanaf groep 3 worden er toetsen die bij de lesmethoden horen afgenomen. Deze geven inzicht of de daarvoor aangeboden leerstof voldoende beheerst wordt.
Naast deze methode gebonden toetsen nemen we bij alle peuters en leerlingen onafhankelijke toetsen (=LVS-toetsen) af. Dit zijn LVS toetsen die goedgekeurd zijn volgens de vastgestelde normen binnen het onderwijs. We doen dit op de leerstofgebieden taal en rekenen voor peuters en kleuters. Vanaf groep 3 worden er LVS-toetsen afgenomen voor technisch lezen, spelling, woordenschat en rekenen.
In de groepen 4 t/m 8 wordt ook begrijpend lezen afgenomen.

Alle gegevens van de leerlingen worden vastgelegd in het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Daarnaast krijgende leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Door deze wijze van het volgen van onze leerlingen zijn we in staat om het onderwijs zoveel mogelijk passend bij de leerling te maken.