Voor en vroegschoolse educatie op Het Palet

Wat houdt VVE in op ons Kindcentrum?

Kindcentrum Het Palet is een VVE centrum.  Dit houdt in dat we aan de kinderen met mogelijke (taal) achterstand educatie bieden om ervoor te zorgen dat de kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.
Ook in de overige jaren wordt meer aandacht besteed aan taal tijdens en na school om ervoor te zorgen dat kinderen op het juiste niveau doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

  • Het Kindcentrum werkt met een erkend VVE programma Piramide
  • Alle medewerkers bij de peuters en kleuters zijn geschoold
  • Alle medewerkers werken met en zijn geschoold in LOGO 3000 (een programma dat de woordenschat stimuleert) en moeten voldoen aan bepaalde taaleisen
  • We werken met een expertiseteam VVE en taal

VVE en Piramide

Bij de peuters en kleuters op Het Palet werken we met Logo 3000 en Piramide. Logo 3000 biedt in een  jaar 500-1000 woorden aan voor peuters en kleuters. 

De woorden zijn ondergebracht in de Piramide-thema’s.

Piramide is een erkend VVE programma en bedoeld voor alle kinderen, met bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid staat omschreven dat wij het kind centraal stellen in ons handelen. Dit doen wij aan de hand van vier pedagogische doelen:
• emotionele gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
• gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties;
• eigen veiligheid;
• maken van waarden en normen (waaronder respect).
De pedagogische medewerkers en de leerkrachten vormen één team. Samen is er een doorgaande ontwikkelingslijn vormgegeven. Dit betekent dat er één aanpak en één beleid is. Er is ook regelmatig overleg en er worden gezamenlijk beleidsstukken opgesteld.  De pedagogische medewerkers worden door de directeur van het Kindcentrum aangestuurd.

Taalonderwijs in groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 besteden we meer aandacht en meer tijd aan taal. Dit betreft zowel lezen (technisch als begrijpend lezen), woordenschat en taal.

Huiswerkklas

Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er de huiswerkklas. De huiswerkklas vindt 1x per week plaats. Het huiswerk maken duurt ongeveer 2×50 minuten met tussendoor een pauze. De kinderen kunnen dan even lekker ontspannen. Naast het plannen en leren, worden ook diverse onderwerpen besproken, zoals vriendschap.
We doen dit in samenwerking met Raster.

TAD academie Ontdek

Wat is de taalacademie?
Binnen de Taalacademie wordt extra taal aangeboden aan de kinderen van groep 6 t/m 8.Tijdens de lessen na schooltijd staat de omgeving van de kinderen centraal en zal er door middel van excursies tijdens ieder project aandacht besteed worden aan het vergroten van de kennis van de wereld in combinatie met taal.

Door kinderen direct hiermee in aanraking te laten komen, willen wij de basis vergroten en uiteindelijk komen tot een verdieping van taal gericht op onderzoeken en creëren. Hiervoor zetten we nieuwe media in. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van de kloof tussen taal en rekenen en het vergroten van de kansen van de kinderen in het Voortgezet Onderwijs en erna.

Koffieochtenden

Per jaar hebben we 4-6 koffieochtenden waar diverse thema’s worden besproken.

De Speelinloop

We hebben op Het Palet een Speelinloop voor ouders en dreumesen.
Deze Speelinloop is bedoeld voor alle kinderen vanaf 1-2 jaar, die reeds staan ingeschreven bij een voorschoolse voorziening.
Iedere woensdagochtend van 8.30 – 10.00 bent u welkom in groep rood.
Gedurende deze ochtend kunt u met uw kind spelletjes doen, lekker knutselen, maar ook praten met andere ouders over de opvoeding en tips uitwisselen.

Zo kan uw kind rustig wennen aan een peuterspeelzaal en de manier van werken. Ook raakt u als ouder bekend met hetgeen er op een speelzaal gebeurt. Hierdoor zal de start op een voorschoolse voorziening zowel voor u als uw kind vertrouwder voelen.

Voor de Speelinloop hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.