verzekeringen

Ongevallenverzekering
Het bestuur van de stichting Varietas heeft een schoolongevallenverzekering 
afgesloten voor de leerlingen en de medewerkers van haar scholen. De verzekering 
is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen en medewerkers 
overkomen tijdens schooluren, activiteiten in schoolverband, uitstapjes en excursies 
en tijdens het rechtstreeks komen naar de school en het weggaan van de school of 
de plaats waar de activiteiten, respectievelijk de werkzaamheden plaatsvinden.

De verzekerde bedragen betreffen:
• Overlijden als gevolg van een ongeval
• Algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
• Geneeskundige kosten na een ongeval
• Tandheelkundige kosten na een ongeval

De geneeskundige en tandheelkundige kosten moeten altijd in eerste instantie 
worden ingediend bij de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerling of die 
van de ouders c.q. de ziektekostenverzekeraar van de betrokken medewerkers. 
Indien geen of geen gehele vergoeding plaatsvindt, kan een beroep worden 
gedaan op de schoolverzekering die in deze zin dus altijd aanvullend is op de eigen 
verzekering. Vrijwilligers zijn van bestuurszijde niet verzekerd tegen ongevallen.

Wettelijke aansprakelijkheid ( schade toegebracht aan derden)
Het bestuur en/of zijn medewerkers en/of vrijwilligers en/of zijn leerlingen kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen toegebracht.
Het bestuur heeft de medewerkers, de vrijwilligers, de leerlingen van haar scholen en 
zichzelf tegen dit risico verzekerd door middel van een zogenaamde wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering.
Dit alles betekent echter niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle 
gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld.
Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat een leerkracht, een 
vrijwilliger of andere medewerker nalatigheid ( artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) 
kan worden verweten. Bij schade toegebracht door een leerling moet vaststaan dat 
de leerkracht, een vrijwilliger of andere medewerker nalatig is geweest, omdat zij 
onvoldoende toezicht hebben gehouden.
Degene die het bestuur en/of zijn medewerkers c.q. zijn vrijwilligers aansprakelijk stelt, 
moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is 
geweest.

Verlies, diefstal en vernieling
Het bestuur heeft géén verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers 
tegen verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen zoals mobieltjes, brillen, 
kledingstukken en fietsen. Wilt u ook een dekking voor materiële zaken zoals 
hierboven beschreven, dan moet u hier zelf een verzekering voor afsluiten. Er zijn 
verschillende verzekeringsmaatschappijen die een speciale scholierenverzekering 
hebben tegen een laag bedrag per schooljaar. Deze dekken eigendommen en 
ongevallen op school en op en op de weg ernaar toe. Inclusief schade aan 
mobieltjes, sneakers en merkkleding.

Gebruik Privé motorvoertuigen voor schoolactiviteiten
Het bestuur heeft géén verzekering voor schade aan privé motorvoertuigen of voor 
schade die veroorzaakt is door het gebruik van privé motorvoertuigen.