Onze methoden

Rekenen
In groep 1 en 2 gebruiken we de methode Met Sprongen Vooruit.
De methode Snappet is een rekenmethode die we gebruiken voor groep 3 tot en met groep 8. De kinderen kunnen naast de les, werken aan hun eigen doelen en aan hun werkpakket.

Schrijven
In de kleutergroepen werken we samen met de kinderen aan hun motorische ontwikkeling, hiervoor gebruiken we de methode Krullenbol.

In groep 3 tot en met groep 8 wordt deze werkwijze ondersteund door de schrijfmethode “Pennenstreken”. De leerlingen leren het verbonden schrift.

Taal 
Bij de peuters en groep 1 en 2 wordt de methoden “Piramide” en Logo 3000 gebruikt. Deze methodes bieden een groot woordenschat- en taalprogramma. De methode werkt met thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind.

Het taalonderwijs voor groep 3 is in de leesmethode “Veilig Leren Lezen” geïntegreerd. Voor de woordenschatontwikkeling wordt in groep 3 gewerkt met Logo 3000.

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de taalmethode “Taal Actief”. Taal Actief is een methode voor taal-, spelling- en woordenschatonderwijs. De methode werkt met gedifferentieerd leerstofaanbod en heeft regelmatig toetsmomenten. Na het afnemen van de toetsen is er ruimte om te remediëren en te verrijken.

Lezen
In groep 3 wordt de methode “Veilig Leren Lezen” gebruikt voor het aanvankelijk technisch leesonderwijs. Het bijbehorende computerprogramma is daarbij een goede ondersteuning. Voor kinderen die problemen hebben bij het zich eigen maken van het leesproces wordt extra hulp en ondersteuning geboden, hetzij vanuit de methode, hetzij door middel van de remediërende programma’s Connect

In groep 4 t/m 8 doen we aan niveau lezen. Vier keer per week krijgen de kinderen op hun eigen niveau les. We gebruiken eigentijdse boeken en besteden aandacht aan de strategieën. We hanteren het voor-koor-door lezen.

Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methodiek Close Reading in alle groepen. 

De leerlingen worden gevolgd m.b.v. methodegebonden toetsen. Daarnaast worden de IEP toetsen afgenomen om de vorderingen van de leerlingen te volgen.

Wereld oriënterende vakken en expressie:
We werken thematisch met de methode Blink in de groepen 3 t/m 8. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek zijn geïntegreerd. Elk thema start met een "trigger" om kinderen nieuwsgierig te maken. Het thema wordt afgesloten met een onderzoek of een eindpresentatie.  In de klassen worden thema tafels ingericht.

Vanaf groep 5 werken we ook met de topografie lijn van Blink Wereld.

Engels
In de groepen 7 en 8 wordt met de methode Groove me Engels gegeven.

Verkeer
 In groep 7 doen de leerlingen verkeersexamen. Ze krijgen wekelijks les over de regels in het verkeer.

Expressie en gym
Voor gymnastiekonderwijs gebruiken we de methode “Bewegen, samen regelen”. Deze methode biedt een manier van lesgeven, waarbij een groot beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen. De methode hanteert een doorgaande lijn, waarbij alle aspecten van beweging aan de orde komen.

Beweegwijs
Beweegwijs is begeleid spelen op het plein. De aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel. In de toekomst gaan we deze doelen uitbreiden. De zones van het spel worden gemarkeerd door kleuren. De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal.

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid.  We gebruiken deze methode bij de oudste peuters en de leerlingen van groep 1 t/m 8.  De methode is praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. De methode sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Is leuk!

Volgsystemen

KIJK:
In de peutergroepen, groepen 1 en 2 werken we met de methode Kijk! Met KIJK! kunnen de leerkrachten voor kinderen.
• de ontwikkeling in kaart brengen door observatie en registratie
• onderwijsbehoeften bepalen
• een beredeneerd aanbod ontwerpen

IEP toetsen:
Twee keer per jaar nemen we de IEP toetsen af. Dit zijn niet methode gebonden toetsen. 

Het IEP Leerlingvolgsysteem legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijken we kinderen niet met elkaar.

Wij geloven bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht

Vensters:
Vensters vragenlijst gebruiken we voor de kinderen uit groep 6 t/m 8. De kinderen krijgen vragen die te maken hebben met de sociale veiligheid. Daarnaast zijn er vragen hoe tevreden je bent over de school. De school krijgt zo in beeld hoe de kinderen zich voelen en kan hier beleid op maken.

Parnassys:
ParnasSys is het webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem in één. De kinderen worden de hele schoolloopbaan gevolgd. Alle toetsen, informatie, gesprekken e.d. worden hierin vastgelegd