Klachten regeling en seksueel misbruik

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en/of de schoolleiding en/of de interne vertrouwenspersoon aan te spreken.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat kunt u vinden op de website van uw school en de website van stichting Varietas: www.varietas.nl.

Contactgegevens schoolbestuur stichting Varietas
Naam bestuurder: dhr. B.A. van Leeuwen
Telefoonnummer: 085 0435490
E-mail: b.vanleeuwen@varietas.nl

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030 2809590

Ongewenst gedrag op school
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon
Naam: Lisanne Kleinherenbrink
Telefoon: 0570606755
E-mail: l.kleinherenbrink@varietas.nl

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Gerard Dijkstra (Buro Konfidi Vertrouwenspersonen)
Telefoon: 06-55183368
E-mail: info@konfidi.nl
W: www.konfidivertrouwenspersonen.nl

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Onafhankelijk onderzoek

Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.​​​​​​​