Leerplicht en verlof

Leerplicht en leerrecht

Alle kinderen vanaf vijf jaar moeten in Nederland naar school. De belangrijkste spelregels rond deze leerplicht staan in de Leerplichtwet. Deze gaat ervan uit dat de ouders of verzorgers voor twee dingen zorgen, nl.:
• Ze schrijven het kind in op één basisschool;
• Ze zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan. 

De leerplicht begint wanneer uw kind 5 jaar is. Om overbelasting van het jonge kind te voorkomen geldt dat kinderen, die nog niet de leeftijd van zes jaar hebben bereikt, voor ten hoogste vijf uur per week, uitgebreid tot maximaal 10 uur per week, een speciale ontheffingsmogelijkheid hebben. Van deze speciale ontheffing kunnen ouders alleen gebruik maken na overleg met de directeur.

Een en ander staat vermeld in de Leerplichtwet 1969, artikel 13 en 14 (www.rijksoverheid.nl). Via uw gemeente kunt u (digitaal) meer informatie opvragen. Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. U kunt dan tot een boete veroordeeld worden.

Verlofaanvraag

De Leerplichtwet kent 2 soorten verlof:

A. extra vakantieverlof:
Verlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk indien aan de wettelijke eis van “de specifieke aard van het beroep” wordt voldaan. Onder "aard van het beroep" verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties.
Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om
organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan verlof wegens "aard van het beroep" worden gegeven.
Dit verlof:
1 kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
2 mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
3 mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Scholen moeten uw kind de dagen vrijgeven waarop het vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Dat geldt ook voor de dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of begrafenis.

B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:
Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld.

Het formulier ‘Verlofaanvraag’  kunt u vragen aan de directie.