Medezeggenschapsraad en Ouderraad

De Medezeggenschaptsraad (MR)

De Medezeggenschaptsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van ouders: de oudergeleding.
  • Vertegenwoordigers van het team: de personeelsgeleding.

In de medezeggenschapsraad (MR) overleggen ouders en teamleden over allerlei zaken die met het beleid van de school te maken hebben. De directeur is adviseur van de MR.

Door het instemmingsrecht en het adviesrecht hebben zowel ouders als teamleden invloed op het beleid dat de school voert. Periodiek verschijnt er informatie vanuit de MR in de nieuwsbrief van de school. De informatie wordt gedeeld in de rubrieken in de nieuwsbrief (er is geen aparte rubriek). De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen (na melding vooraf) worden be­zocht. Wilt u meer weten over de MR neem dan contact op met een van de leden.

Oudergeleding: Rachel Kraaienzang en Vanessa Souilljee

Personeelsgeleding: Akkeline van Dijk en Willemien Holthuis

De ouderraad

De Ouderraad probeert ouders bij de school te betrekken door het organiseren van activiteiten, het meehelpen bij bijzondere schoolactiviteiten en het informeren van de Medezeggenschapsraad.
De Ouderraad vergadert één keer in de zes weken. Minimaal één teamlid woont deze vergadering bij. In de ouderraad zitten ouders van de peuters en de basisschoolkinderen. 

Jaarlijks wordt van elk kind een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt gebruikt voor nevenactiviteiten, zoals de sinterklaasviering, de kerstviering, het voorleesontbijt, de paasviering, sporttoernooien, het afscheidsfeest van groep 8, het kopen van luizencapes en dergelijke.
In oktober/november ontvangt u van ons een overzicht van betaling. Daarin worden de bedragen voor de vrijwillige bijdrage en het schoolreisje vermeld.
Degenen die de voorkeur geven aan zelf overmaken kunnen dit doen op rekeningnr. NL42ingb 0004077435 t.n.v. katholieke oudervereniging Lebuinus. U kunt het bedrag ook rechtstreeks betalen aan de ouderraadsleden of de directie.

Tarieven vrijwillige ouderbijdrage:
Voor één kind                                   25,00 euro
Voor twee kinderen                       22,50 euro (per kind)
Voor drie kinderen of meer        20,00 euro (per kind)

Tarieven schoolreis of schoolkamp:
Schoolreis groep 1 en 2               30,00 euro
Schoolreis groep 3 t/m 7           30,00 euro
Schoolkamp groep 8                    60,00 euro

Heeft u vragen of opmerkingen aan de oudervereniging of wilt u een keer een vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met juf Kristelien of meester David.