Schorsing of verwijdering

Met betrekking tot toelating, verwijdering en/of schorsing van leerlingen wordt in eerste instantie artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs in acht genomen. Daarnaast wordt op schoolniveau één en ander verder uitgewerkt. De beslissing van het verwijderen en/of schorsen van leerlingen ligt bij het schoolbestuur van de Stichting. Een protocol ligt op school.

Regels voor verwijdering en/of schorsing

Op school en in de klas gelden regels. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en veelvuldig herhaald, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn . Houdt een kind zich niet aan de gedrags- en omgangsregels (ook niet na herhaaldelijk waarschuwen), dan zal het door de leerkracht ter verantwoording worden geroepen. In ernstige gevallen en bij herhaling zal contact worden opgenomen met de ouders. Als hier geen verbetering op volgt, kan een leerling geschorst worden.
Schorsing van een leerling kan gebruikt worden als ordemaatregel of als voorbereiding op definitieve verwijdering. Schorsing kan worden opgevat als een tijdelijke verwijdering of een tijdelijke ontzegging van de toegang tot school. Het kenmerk van de schorsing is in ieder geval dat de inspanningsverplichting van de school jegens de leerling in stand blijft. De duur van de schorsing is dan ook beperkt; te denken valt aan één of enkele dagen.

Verwijdering van een leerling kan plaats vinden als:

  • De leerling voortdurend storend, agressief gedrag vertoont, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord.
  • De leerling een onevenredig groot deel van de onderwijsorganisatie vergt, waarbinnen niet of nauwelijks resultaten worden bereikt.
  • Ouders of verzorgers bij herhaling bedreigend of agressief gedrag vertonen, waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen, of dat er gevaar is voor een ongestoorde voortgang van het onderwijs.

Definitieve verwijdering van een school mag pas als:

– het schoolbestuur, als bevoegd gezag, door de directeur op de hoogte is gebracht van de onhoudbare situatie;
– dit schriftelijk is meegedeeld aan de ouders;
– overleg met de inspectie heeft plaatsgevonden.

De school is gehouden aan datgene wat hierover geschreven is in de Wet op het Primair Onderwijs. Dat houdt in dat pas kan worden overgegaan tot definitieve verwijdering als er mogelijkheden zijn voor plaatsing op een andere school, of wanneer aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar plaatsing op een adequate school en na overleg met de algemeen directeur c.q. inspectie. Meer informatie vindt u in het protocol ‘Veilig op school uw en onze zorg!’ op de Varietas website.