Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen van 2-12 jaar


Ons onderwijs is erop gericht zo goed mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden en vaardigheden van de leerlingen. Om daar een goed beeld van te krijgen staan ons meerdere gegevens ter beschikking. In de eerste plaats is de informatie die we verkrijgen vanuit de ouders erg belangrijk. Daarnaast geeft het overdrachtsformulier (oké-formulier) van het kinderdagverblijf  of de peuterspeelzaal en de registratiegegevens van KIJK! belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind.

Om de ontwikkeling van de kinderen op het Palet goed te volgen wordt er vanaf de peuters al gebruik gemaakt het volgsysteem KIJK!. De pedagogische medewerkers observeren en registeren de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling en de motorische ontwikkeling.  Bij de kleuters wordt voor de doorgaande lijn gebruik gemaakt van ditzelfde volgsysteem. De observaties en registraties worden gedaan door de groepsleerkracht. In de groepen 3 t/m 8 wordt het volgsysteem ZIEN gebruikt door de groepsleerkracht om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. Voor de cognitieve ontwikkeling worden de toetsen afgenomen die bij de lesmethoden horen. Deze geven inzicht of de aangeboden leerstof voldoende beheerst wordt.
Naast deze methodegebonden toetsen nemen we bij kinderen onafhankelijke toetsen (=LVS-toetsen) af. Vanaf groep 3 worden er LVS-toetsen afgenomen voor technisch lezen, spelling en rekenen. In de groepen 5 t/m 8 wordt ook begrijpend lezen afgenomen. We gebruiken hiervoor de IEP LVS toetsen

Naast het afnemen van deze toetsen wordt er bij de IEP ook gekeken naar de leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatieve vermogen van het kind.

Alle gegevens van de leerlingen worden vastgelegd in het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys.  Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben omschrijven wij de extra ondersteuningsbehoeften in een persoonlijk handelingsplan, een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of een ontwikkelingsperspectief (OPP). Door deze werkwijze zijn we in staat om zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden.