Aanmelding van uw peuter/kind voor de peuterspeelzaal of basisschool

Aanmelding door ouders gebeurt bij de directeur van kindcentrum Het Palet, door het invullen van het gemeentelijke aanmeldformulier voor de school. 

– Uitnodiging voor een gesprek (kan eventueel ook samen met de aanmelding)
– Toelichting op de procedure
– Inschrijving als we inschatten dat we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft of we twijfelen of we de begeleiding kunnen bieden vinden de volgende stappen plaats.

U kunt ook uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal. U krijgt informatie van de directeur en een rondleiding. Inschrijving kan middels het inschrijfformulier van Het Palet of via Sam&ko.

Informatie verzamelen en afweging

We vragen schriftelijk aan de ouders om aanvullende informatie. Ouders hebben informatieplicht. We nemen een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Op grond van de informatie maken we een afweging wel of niet plaatsen. Bij deze afweging kunnen we Sine Limite inschakelen om een deskundige te leveren die meedenkt of er wordt een trajectoverleg georganiseerd. U bent natuurlijk van harte welkom bij de overlegmomenten. Gezamenlijk onderzoeken we, en wegen we af, wat het kind, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. Soms kan het nodig zijn dat er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

Als de periode van 6 weken na aanmelding is verstreken, krijgt u een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd. (Schoolvakanties en vrije dagen tellen mee. De periode die ouders nodig hebben om informatie aan te leveren, telt niet mee. Hiermee sluiten we aan bij de wettelijke voorschriften over toelating van een leerling met extra ondersteuning). De reden wordt dan ook genoemd. Mochten we na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen, dan schrijven we uw kind tijdelijk in.

Besluitvorming onderwijs

Op basis van de informatie en eventuele onderzoeken wordt een besluit over de toelating genomen.In een aantal gevallen kiest de school ervoor een proefperiode in te stellen om te kijken of plaatsing haalbaar is.

  • Mogelijkheid 1: plaatsing is haalbaar zonder extra ondersteuning. We schrijven het kind in.
  • Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school beschikt over de ondersteuning of we vragen een arrangement aan bij de Commissie TLV van Sine Limite. We schrijven het kind in en openen een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) om een ontwikkelingsperspectief op te stellen.
  • Mogelijkheid 3: Plaatsing is niet haalbaar. Sine Limite gaat voor ons samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek. Dat kan een andere basisschool zijn maar in de meeste gevallen zal het een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn.

Als dit laatste het geval is vraagt onze school met uw toestemming een toelaatbaarheidsverklaring aan voor een (tijdelijke) plaatsing binnen het speciaal (basis)onderwijs bij de Commissie TLV.

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of bij de geschillencommissie. De klachtenregeling staat tevens in de schoolgids.

Aanmeldprocedure gemeente Deventer

In de gemeente Deventer gelden de volgende afspraken over het aanmelden van kinderen die voor het eerst naar school gaan (onder-instroom):

- Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) 3-jarigen.
- Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar 3 worden ontvangen informatie over het aanmelden per post (brochure en aanmeldformulier).
- Ouder/verzorger meldt het kind aan bij de school van voorkeur met het unieke aanmeld formulier (NB: aanmelding is nog geen inschrijving).

De volgende voorrangsregels worden gehanteerd op Het Palet in deze volgorde:
1.  Voorrang voor broertje/zusje van een ingeschreven leerling. 
2. Voorrang instroom vanuit peutervoorziening Het Palet.

- Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal de school loten. Op Het Palet geldt dit niet, wij hebben ruimte om alle kinderen die aangemeld worden te plaatsen.  
- Ouder/verzorger krijgt een bericht over plaatsing van de school . Ouder/verzorger kunnen vervolgens een schooleigen inschrijfformulier in vullen.