Ouder en kind gesprekken

Drie á vier keer per schooljaar voert het Palet schoolbreed gesprekken. Alle ouders worden hiervoor schriftelijk en waar nodig mondeling uitgenodigd. Wanneer er zorgen zijn, worden u eerder uitgenodigd voor een gesprek, zodat wij op tijd de zorg kunnen delen met u en er vervolgstappen kunnen worden ondernomen.

1e ronde kennismakingsgesprek (augustus-september):
Tijdens dit gesprek wordt samen met ouder en kind gesproken over het welbevinden van het kind. Ook de thuissituatie en het onderwijs zijn onderdeel van dit gesprek. Het kind mag aangegeven wat hij of zij dit jaar wil leren. Samen worden er afspraken gemaakt. 

2e ronde rapportgesprek 15 minuten (februari) :
Dit gesprek met alle ouders en kind vindt plaats na het eerste rapport. Tijdens dit gesprek staan de toets resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind centraal.

3e ronde (april) :
Gesprekken met zorgleerlingen, leerlingen met een individuele leerlijn en DHH kinderen

4e ronde facultatief 15 minutengesprek (juni):
Dit gesprek vindt plaats op verzoek van de leerkracht of de ouder. Tijdens dit gesprek staat het rapport centraal. Wanneer nodig (bij zorg) worden er afspraken gemaakt met ouders voor het begin van het volgende schooljaar.

Extra gesprekken

U kunt met elke vraag over het functioneren van uw kind bij de leerkracht terecht. Andersom geldt hetzelfde: als de situatie op school er aanleiding toe geeft, zal de leerkracht contact met u opnemen en u uitnodigen voor een gesprek. Wanneer u tussendoor behoefte heeft aan een gesprek kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Deze gesprekken vinden dan bij voorkeur aansluitend aan schooltijd plaats.

Advies gesprekken

Aan het eind van groep 7 wordt tijdens het rapportgesprek (juni) al een voorlopig advies gegeven aan het kind en ouders. Dit advies wordt vooraf met de interne begeleider en de directie besproken.
In groep 8 vinden de voortzetting van de adviesgesprekken plaats. Alle leerlingen krijgen in januari van dat schooljaar een definitief advies.

Incidentele gesprekken

Ouders kunnen altijd een afspraak maken met alle (zorg)medewerkers van Het Palet.
Dit geldt ook voor de directie. Graag zouden we zien dat er afspraken gemaakt worden om het starten van de lessen niet onnodig te vertragen.

Kennismakingsgesprek/Rondleiding belangstellenden

Als ouders informatie willen over het Palet kunnen zij deze inwinnen bij de directie. Kennismakingsgesprekken worden verzorgd door de directeur. De directie geeft een flyer mee en benadrukt dat informatie over Het Palet op de website te vinden is.