Het begeleiden van peuters

VVE en Piramide 

De peutergroepen op Het Palet zijn een VVE groepen.  De Gemeente Deventer stelt een aantal eisen aan speelzalen voordat ze zich een VVE speelzaal mogen noemen. Deze eisen zijn als volgt:
• Er moet gewerkt worden met een erkend VVE programma
• Alle pedagogisch medewerkers moeten geschoold zijn in dit programma
• Alle medewerkers werken met en zijn geschoold in LOGO 3000 (een programma dat de woordenschat stimuleert) en moeten voldoen aan bepaalde taaleisen
De speelzaal krijgt regelmatig bezoek van de GGD of de onderwijsinspectie, die de kwaliteit van de speelzaal controleert.

Op de peutergroepen van Het Palet werken we met Logo 3000 en Piramide. Dit sluit aan bij de doorgaande lijn die we hebben binnen ons Kindcentrum. Logo 3000 biedt in een jaar 500 woorden aan voor peuters. De woorden zijn ondergebracht in de Piramide-thema’s. Piramide is een erkend VVE programma en bedoeld voor alle kinderen, met bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Welke kinderen deze extra ondersteuning nodig hebben, wordt bepaald in samenwerking met het consultatiebureau.

Het pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid staat omschreven dat wij het kind centraal stellen in ons handelen. Dit doen wij aan de hand van vier pedagogische doelen:
• emotionele gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
• gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties;
• eigen veiligheid;
• maken van waarden en normen (waaronder respect).