Een sterk pedagogisch klimaat: goed gedrag kun je leren!

Goed gedrag kun je leren!

Om kinderen de ruimte en de mogelijkheid te bieden voor een optimale ontwikkeling, is een vriendelijk en veilig klimaat van groot belang. Op Het Palet hanteren wij het School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS). Dit systeem richt zich op het creëren van een positieve leeromgeving en positieve sfeer, met orde, regelmaat en rust. Het gedrag van de kinderen wordt gekoppeld aan normen en waarden op het gebied  van respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Gewenst gedrag wordt positief gestimuleerd en bekrachtigd volgens het uitgangspunt ‘Goed gedrag kun je leren’! We zetten leerlingen van onze school in als ‘juniorcoaches’, zij geven het goede voorbeeld binnen de school. We leren op deze manier met en van elkaar. En natuurlijk wordt dit positieve gedrag beloond en gevierd met elkaar.

Wat doen we?

 • Kinderen spreken de leerkracht aan met u.
 • Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers staan bij hun deur en begroeten de kinderen.
 • De directeur/ib-er en conciërge staan bij de buitendeur en begroeten de kinderen en ouders.
 • In samenwerking met ouders en kinderen zorgen we voor een positief klimaat.
 • We maken schoolbrede afspraken voor gedragsprestaties.
 • Kinderen spreken elkaar aan en geven tips en complimenten aan elkaar.

Kidsteam

Elk jaar wordt er een kidsteam geformeerd. Zij vergaderen samen met een leerkracht een aantal keren per jaar. De kinderen in het kidsteam mogen meedenken en meepraten over de school. Ideeën vanuit het kidsteam worden uitgevoerd in school.

Gedragsteam

Vijf keer per jaar komt het gedragsteam bij elkaar. Dit team bestaat uit personeel van school. Onderwerpen zoals gedrag, ouderavond, koffieochtenden en gezonde school worden besproken.

Ons Kindcentrum wordt door mensen ervaren als open met een hoge mate van betrokkenheid van alle geledingen. In deze veilige omgeving wil het kindcentrum de kinderen leren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor veiligheid en samenwerking.

Samenwerken aan een goed sociaal-emotioneel klimaat heeft bij ons op school een hoge prioriteit. Kinderen moeten ook leren dat er regels en afspraken moeten worden gemaakt om te zorgen voor een ordelijke gang van zaken.

SWPBS (School Wide Positive Behavior Support= goed gedrag kun je leren)

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De school formuleert de waarden en het gedrag dat past bij deze waarden. De school leert het de kinderen actief aan. Goed gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd.
We volgen hiervoor ook de methode Goed Gedrag.

Taakspel

Daarnaast  gebruiken we  Taakspel. Dit spel bevordert de positieve sfeer en de werkhouding in de groepen.

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Deze methode gebruiken we bij de oudste peuters en de basisschoolleerlingen. De methode is praktisch, leuk en altijd actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.  Kwink sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Kwink:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Kijk

De peutergroepen, groep 1 en groep 2 werken met het volgsysteem KIJK. Met dit instrument wordt na observatie en registratie de onderwijsbehoefte bepaald en een beredeneerd aanbod ontworpen.