Stichting Varietas              

Onze school behoort tot de stichting Varietas. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit één lid. Het CvB en de directies worden ondersteund door stafmedewerkers. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de gehele stichting. Tevens sturen zij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school.

Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders en de inspectie over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn behaald en de besteding van de middelen.

Op het niveau van de stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) actief. Zij adviseert over het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid.

Op schoolniveau is de Medezeggenschaps Raad (MR) actief. De leden bestaan uit ouders/verzorgers en leraren en worden gekozen volgens de bepalingen van het MR-reglement. Vanuit de MR worden een afgevaardigde gekozen voor de GMR.

contactgegevens CvB:
Bosanemoon 30
7422NW Deventer
085-0435490