Functies en taken op Het Palet

Binnen ons kindcentrum hebben we verschillende functies en taken.
Het kindcentrum wordt aangestuurd door de directeur. De intern begeleider heeft een belangrijke adviserende rol naar de directeur, daar waar het gaat om de zorgstructuur en de kwaliteit van het onderwijs. Naast de groepsleerkrachten en de pedagogisch medewerkers hebben we een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.
De werkwijze van het team is oplossingsgericht en gestoeld op openheid en samenwerking. We leren van elkaar, werken planmatig en stapsgewijs aan het realiseren van onze doelen. We streven er gezamenlijk naar elke dag een beetje beter te worden. 

De directeur van het kindcentrum is verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie. Daarnaast legt zij verbinding met externe organisaties. Dit met het doel het onderwijsprogramma voor de kinderen te kunnen verbeteren. Tevens is de directeur verantwoordelijk voor de blijvende ontwikkeling van de visie en het implementeren daarvan.

De intern begeleider is onze deskundige op het gebied van de basiszorg en de extra zorg. Zij ondersteunt en begeleidt collega-leerkrachten tijdens klassenbezoeken en tijdens groeps- en leerlingenbesprekingen Zij volgt de ontwikkeling van de kinderen gedurende zijn/haar schoolloopbaan. Zij signaleert, analyseert en doet indien nodig aanvullend onderzoek en/of observaties om de onderwijsbehoeften van een kind verder in kaart te brengen. Zij adviseert vervolgens de leerkrachten. Zij overlegt met externe deskundigen, zoals o.a. de begeleiders van het samenwerkingsverband Sine Limite, de begeleiders van de GGD en de deskundigen van de diverse andere instanties. Zij gaat samen met de ouders, de leerkracht en evt. aanvullende deskundigen in gesprek om samen een plan op te stellen om het onderwijsleerproces van een kind te ondersteunen en waar nodig te verbeteren.

De pedagogische medewerkers zijn direct verantwoordelijk voor de peuters. Zij begeleiden de peuters, maken plannen en houden de ontwikkeling bij. De pedagogische medewerkers volgen nascholingscursussen. Daarnaast is er structureel overleg met de groepsleerkrachten van de onderbouw om de doorgaande lijn neer te zetten en te bewaken.

De groepsleerkrachten zijn direct verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de groepen in de school en indirect (samen) voor alle kinderen op school. Vanuit een horizontale verantwoording wordt er onder aanvoering van een collega gewerkt aan de blijvende ontwikkeling van ons onderwijs. Daarnaast volgen groepsleerkrachten nascholingscursussen. Ook kunnen zij lid zijn van de ouderraad/ medezeggenschapsraad.

De onderwijsassistent staat onder leiding van de groepsleerkracht. De onderwijsassistent werkt met kleine groepjes en ondersteunt de leerkracht. De leerkracht stuurt de onderwijsassistent aan.
Ook kan de onderwijsassistent in de expertisegroep werken.

De functionaris sport verzorgt op onze school de gymlessen, de beweegwijslessen en de naschoolse sportactiviteiten. Ook organiseert de functionaris sport buitenschoolse sportactiviteiten zoals de IJsselloop, korfbaltoernooi e.d.

In de school hebben we een Brick-hulpverlener. Brick-hulpverlening is een kleinschalige organisatie voor jeugdhulpverlening die kinderen, jongeren en gezinnen in de gemeente Deventer ambulante begeleiding biedt bij opgroeien en opvoeden. Judith geeft hulp aan kinderen en gezinnen binnen ons Kindcentrum.

In schooljaar 2024-2025 starten we met een brugfunctionaris. De brugfunctionaris legt de verbinding met ouders en leerlingen. Zij kan ondersteunen bij vragen vanuit huis over bijv. financiën of andere zorg. Ook kan ze  bijvoorbeeld ouders ondersteunen bij het op tijd op school komen van hun kind.

De Kieviet Logopedie heeft binnen Het Palet een tweede vestiging. Dit betekent dat kinderen onder schooltijd of na schooltijd logopedie kunnen krijgen op school. De contacten tussen de logopediste en de leerkracht zijn goed. De logopediste is aanwezig op de maandag en de donderdag. De praktijk is geopend voor kinderen van de peutergroepen, de kinderen van de school, maar ook voor kinderen die (nog) niet naar de school gaan of voor volwassenen. Een logopedist helpt bij moeilijkheden van de stem, de adem, de taal, de uitspraak, de mondspieren en het eten en drinken. Logopedie aan kinderen wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

De bedrijfshulpverleners (BHV) komen in actie als er zich een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld als er brand uitbreekt of als iemand in het gebouw medische hulp nodig heeft. Een aantal medewerkers is opgeleid voor deze functie.

De collegiaal consulent komt uit het speciaal onderwijs en begeleidt ‘zorgleerlingen’ in het basisonderwijs. De consulent observeert leerlingen in de dagelijkse lessituatie, biedt ondersteuning en voert overleg met de leerkracht(en).

Stagiaires: gedurende een schooljaar zijn er PABO- en/of ROC-studenten of studenten uit de richting sport en bewegen aanwezig. Ze geven les aan een groep, observeren kinderen en de groepsleerkracht en werken soms met kleine groepjes kinderen of met kinderen apart.

De ICT-er van de school is belast met het draaiende houden van alle hard- en software binnen de school. Tevens valt het beheer van de website onder de taken van de ICT-er.

De conciërge zorgt er o.a. voor dat de school er schoon, netjes en verzorgd uitziet. De conciërge draait mee met pleindiensten.

Opleider in de school
Onze school biedt studenten van diverse opleidingen uit Deventer en Zwolle kans op stageplekken. Binnen onze school wordt de student bij het lesgeven door een leerkracht en een opleider in de school begeleid. De groepsleerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. 

De taalcoördinator, rekencoördinator en gedragsspecialist maken samen met het managementteam beleid voor taal en rekenen binnen de school. Tevens begeleiden de coördinatoren de leerkrachten op taal- en rekengebied.

Het Kindcentrum werkt met expertisegroepen. Elke expertisegroep wordt aangestuurd door de voorzitter. Op ons Kindcentrum hebben we de expertisegroepen: rekenen, taal, VVE en gedrag.