Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs, daar waar mogelijk, aangepast wordt aan de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van het kind, zodat het kind in staat gesteld wordt om het beste uit zichzelf te halen. Om het passend onderwijs zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren, werken wij samen met ouders en eventuele andere betrokken partijen (Sine Limite, jeugdverpleegkundige, team toegang jeugd, Brick, logopediste, etc) en houden wij rekening met het ecologische systeem rondom het kind. Wanneer het ons echt niet lukt om te voorzien in de ondersteuningsbehoeften van het kind, dan kan er samen met ouders en in samenwerking met Sine Limite gekeken worden naar een passender onderwijsplek in het speciaal (basis) onderwijs.

Het Balansmodel

Het Balansmodel is een checklist die gebruikt wordt om de kinderen met extra onderwijsbehoeften in de groepen 1 t/m 8 te volgen. Deze checklist wordt door de intern begeleider gehanteerd tijdens de begeleidingsgesprekken. Tijdens deze begeleidingsgesprekken worden in elk geval de onderstaande vragen van het Balansmodel besproken:
HAPPY:
Gaat het kind met plezier naar school?
Heeft hij/zij plezier in het werken/spelen op school?
LEREN:
Is het kind betrokken bij het groepsgebeuren en kan hij/zij instructies opvolgen?
Is er sprake van vooruitgang, stagnatie of achteruitgang m.b.t. het leren?
SCHOOL:
Welke ondersteuning is noodzakelijk?
Kan deze ondersteuning ook geboden worden binnen het Palet?
THUIS:
Welke ondersteuning is er na schooltijd noodzakelijk?
Kan deze ondersteuning geboden worden door de ouders/verzorgers?
Tijdens het begeleidingsgesprek worden aanvullende afspraken gemaakt met ouders en school in het belang van de ontwikkeling van het kind. Indien er aanvullende ondersteuning nodig is voor het kind, zal dit worden aangevraagd. Mocht er gedurende een langere periode sprake zijn van het uit balans zijn en de begeleiding vanuit ouders, school en vanuit het SWV Sine Limite niet voldoende blijken te zijn om het kind te laten groeien, dan zal er tijdens een trajectoverleg gekeken worden naar een passende onderwijsplek voor het kind.